zpět na úvodní stránku

Zahraniční hosté

Prof. Dr. Helmut Messmann
(Augsburg, Německo)

Profesor Helmut Messmann se na­ro­dil v ro­ce 1962 a pat­ří me­zi před­ní ně­mec­ké en­dos­ko­pis­ty a ga­stro­in­tes­ti­nál­ní on­ko­lo­gy. Od ro­ku 2002 je před­nos­tou III. in­ter­ní kli­ni­ky v Au­špur­ku (ně­mec­ky Augsburg), kte­rý je po Mni­cho­vě a No­rim­ber­ku tře­tím nej­lid­na­těj­ším síd­lem Ba­vor­ska s té­měř 280 ti­sí­ci oby­va­te­li. Prof. Mess­mann je čle­nem vý­bo­ru ESGE, byl pre­zi­den­tem Ně­mec­ké spo­leč­nos­ti in­ten­ziv­ní me­di­cí­ny a Ně­mec­ké en­dos­ko­pic­ké spo­leč­nos­ti. Je au­to­rem či spo­lu­au­to­rem ví­ce jak 180 člán­ků v re­no­mo­va­ných ča­so­pi­sech a vý­znam­ným spo­lu­au­to­rem ně­mec­kých a ev­rop­ských stan­dar­dů léč­by zhoub­ných ná­do­rů jíc­nu a ža­lud­ku. Je­ho pra­coviš­tě je pro­pa­gá­to­rem en­dos­ko­pic­ké sub­mu­kóz­ní di­sek­ce a pro­ve­dlo v rám­ci Evro­py výz­nam­ný (ne-li vů­bec nej­vět­ší) po­čet těch­to vý­ko­nů.

Prof. Dr. Marcel Tantau
(Cluj-Napoca, Rumunsko)

Profesor Marcel Tantau je před­ním ru­mun­ským en­dos­ko­pis­tou a gas­tro­en­te­ro­lo­gem, k jeh­o hlav­ním záj­mům pat­ří te­ra­peu­tic­ká en­dos­ko­pie. Ak­tu­ál­ně je před­nos­tou In­ter­ní kli­ni­ky Uni­ver­zit­ní ne­moc­ni­ce v „hlav­ním měs­tě Tran­syl­vá­nie“ Kluži (Cluj – Napoca). Je­ho kli­ni­ka pro­vá­dí pra­v­dě­po­dob­ně nej­vět­ší po­čet ERCP v Ru­mun­sku a je edu­kač­ním cen­trem té­to me­to­dy. Prof. Tantau v Ru­mun­sku za­ve­dl en­do­sko­pic­kou sub­mukó­zní di­sek­ci a POEM. V le­tech 2011–2013 byl pre­zi­den­tem Ru­mun­ské en­dos­ko­pic­ké spo­leč­nos­ti. Me­zi je­ho nej­vý­znam­něj­ší ús­pě­chy pat­ří i pra­vi­del­né po­řá­dá­ní pres­tiž­ní­ho me­zi­ná­rod­ní­ho en­dos­ko­pic­ké­ho work­sho­pu v Cluji (Di­ges­ti­ve En­do­sco­py Cluj-Napoca), kte­ré­ho se od r. 2008 zú­čast­ni­la ce­lá řa­da svě­to­vých en­do­sko­pic­kých ce­leb­rit, prof. Tan­tau též pat­ří me­zi ob­lí­be­né hos­ty výz­nam­ných en­dos­ko­pic­kých work­sho­pů. Je au­to­rem ví­ce jak 60 pub­li­kací v ča­so­pi­sech s im­pakt fa­kto­rem.

Prof. Dr. Shyam Varadarajulu, MD
(Florida, Orlando, USA)

Profesor Shyam Varadarajulu je před­nos­tou Cen­tra in­ter­ven­ční en­do­sko­pie a pro­fe­so­rem lé­kař­ství v Uni­ver­zit­ní ne­moc­ni­ci v Or­lan­du. Me­di­cí­nu vy­stu­do­val na Lé­kař­ské fa­kul­tě v Mad­rasu (In­die), gas­tro­en­te­ro­lo­gic­kou re­zi­den­tu­ru ús­pěš­ně do­kon­čil v Con­nec­ti­cu­tu a po­kro­či­lý en­do­sko­pic­ký tré­nink ab­sol­vo­val na Lé­kař­ské fa­kul­tě v Již­ní Ka­ro­lí­ně. Je­ho hlav­ním pro­fe­sio­nál­ním zájm­em je en­dos­ko­pic­ká léč­ba one­moc­ně­ní pan­kre­atu a žlu­čo­vých cest. Prof. Vara­da­ra­ju­lu je uz­ná­va­ným ex­per­tem v pro­vá­dě­ní a vý­uce en­do­sko­pic­ké ul­tra­so­no­gra­fie a ERCP. Je au­to­rem řa­dy kniž­ních sta­tí a hlav­ním au­to­rem nebo spo­lu­au­to­rem přib­liž­ně 200 pub­li­ka­cí, ne­má­lo z nich lze be­ze­spo­ru za­řa­dit mezi zá­sad­ní v ob­las­ti gas­tro­in­tes­ti­nální en­do­sko­pie.

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: csed2018@guarant.cz


 

© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.